Solidariedade a su pòpulu catalanu

LIBERTADE ESPRESSAT SA SOLIDARIEDADE SUA A SU PÒPULU CATALANU

Eris su Tribunale supremu de Madrid at serradu su capìtulu giuditziàriu de sa crisi istitutzionale prus grae de sos ùrtimos 40 annos in Ispagna, cundannende a penas dae 9 a 13 annos de presone sos capos de s’indipendentismu catalanu. Sos polìticos indipendentistas diant àere sa curpa de àere rapresentadu e peleadu pro dare boghe a su pòpulu issoro chi pediat respetu pro sa voluntade esprimida in unu protzessu democràticu agabbadu cun su referendum.Peruna lege e peruna costitutzione podet impedire a unu pòpulu de si autodeterminare, esertzitende cussu podere costituente chi l’est reconnotu in manera universale.Su deretu a s’autodeterminatzione de sos pòpulos est una norma fundamentale, chi esistit dae in antis de cale si siat lege e costitutzione, mentres chi s’indivisibilidade territoriale est sceti su chi abbarrat de sa cuncetzione autoritària de s’istadu.Pensamus chi siat ancora prus grae su sèberu de s’istadu ispagnolu de reprìmere, impreende sa fortza pùblica, unu pòpulu intreu chi est caladu a pratza pro manifestare sa contrariedade sua.S’assòtziu Libertade espressat sa solidariedade sua a sos cundennados e a totu su pòpulu catalanu.

imàgine de presentada esquerra.cat